PLC

Module SM 1234 Simatics S7-1200

Trong các dự án lớn, số lượng các đầu vào/ra dạng số (digital) hoặc dạng tương tự (analog)…

Module SB1223 Simatics S7-1200

Trong các dự án lớn, số lượng các đầu vào/ra dạng số (digital) hoặc dạng tương tự (analog)…

Module SM 1223 Simatics

Trong các dự án lớn, số lượng các đầu vào/ra dạng số (digital) hoặc dạng tương tự (analog)…

CPU 1511-1 PN

The Siemens SIMATIC S7-1500 PLC product line is designed in a modular form with a variety of CPUs suitable for…

CPU 1518-4 PN/DP

The Siemens SIMATIC S7-1500 PLC product line is designed in a modular form with a variety of CPUs suitable for…

CPU 1515-2 PN

The Siemens SIMATIC S7-1500 PLC product line is designed in a modular form with a variety of CPUs suitable for…

CPU 315F-2DP

PLC S7-300 is a powerful PLC series from Siemens, S7-300 is suitable for large applications and…

CPU 317-2 PN/DP

PLC S7-300 is a powerful PLC series from Siemens, S7-300 is suitable for large applications and…

CPU 315-2 PN/DP

PLC S7-300 is a powerful PLC series from Siemens, S7-300 is suitable for large applications and…

CPU 1217C

The SIMATIC S7-1200 programmable controller is the smart choice for automation solutions…

CPU 1215C

The SIMATIC S7-1200 programmable controller is the smart choice for automation solutions…

CPU 1214C, DC/DC/DC

The SIMATIC S7-1200 programmable controller is the smart choice for automation solutions…