Cảm biến mức siêu âm

Cảm biến đo mức dạng Siêu âm

Cảm biến siêu âm Siemens là một thiết bị đo lường sử dụng công nghệ siêu âm để…